Naša obec zabezpečuje individuálnu separáciu odpadu tzv. vrecovým systémom, kde sú jednotlivé komodity (sklo, papier, PET fľaše, ...) zbierané do plastových vriec, ktoré sú do domácností spoločne so kalendárom pre triedený zber dodávané vždy na začiatku, prípadne v priebehu roka.  V rámci kalendára pre triedený zber sú pre Vašu lokalitu vyznačené zberové dni pre jednotlivé komodity. Vrecia s komoditami musia byť v deň vývozu vyložené pred domom najneskôr o 06:30 ráno.

Harmonogram zberu odpadu 2018

 (kliknutím na obrázok zobrazíte harmonogram)

Prečo separovať?

Zmyslom separácie odpadu, je zber a získavanie materiálu vhodné na recykláciu ktorá úplne alebo čiastočne nahrádza primárne suroviny. V odpadoch, ktoré vyhadzujeme, sa nachádza veľké množstvo takých druhov odpadov, ktoré vieme technologicky upraviť, využiť a vyrobiť z nich nové výrobky, ktoré po použití znova vyseparujeme a znova využijeme na výrobu nových výrobkov. Separovaním odpadu šetríme našu prírodu. Recyklácia zabraňuje plytvaniu zdrojov, redukuje spotrebu surových prírodných materiálov, redukuje množstvo uskladnených odpadov a redukuje spotrebu energie, čím prispieva k redukcii emisií skleníkových plynov oproti použitiu surových materiálov.

Ako separovať?

Separovať odpad je veľmi jednoduché. Princípom je rozdelenie odpadu na základe materiálu, t.j. rozoznať plastovú fľašu od sklenenej a podobne a to dokáže aj malé dieťa. Od roku 2010 je separovanie odpadu povinné pre všetky obce a mestá v SR. 

Papier


Papier tvorí asi 20 % odpadu. Recyklácia čiastočne zmierňuje škodlivé dopady výroby papiera. Z vytriedeného „odpadového“ papiera sa v papierňach vyrobí nový, vďaka čomu sa nemusí zoťať toľko stromov a zníži sa množstvo odpadu. Vytriedením okolo 100 ton starého papiera a jeho použitím na výrobu nového sa zachráni cca 1 hektár 100 ročného lesa, ušetrí sa často až 70 % energie. Podľa údajov severoamerickej organizácie pre ochranu životného prostredia Earth Care spotrebuje výroba 1 t papiera zo starého papiera v porovnaní s výrobou z celulózy (primárnej suroviny) len 1/2 vody, znižuje znečistenie ovzdušia o 74 – 75 %, znečistenie vody o 35 % a zachráni 17 stromov. Na Slovensku sa zatiaľ zbiera a recykluje len 34,6 % (v r. 1998), čo je oproti priemeru Európskej Únie málo (takmer o 50%) a žalostne málo oproti najlepším západoeurópskym krajinám, kde vyzbierajú a recyklujú až 70% použitého papiera.

Separuje sa: 

 • noviny
 • časopisy
 • kartón

Neseparuje sa:  

 • papier špinavý a mastný
 • fólie
 • celofán
 • obaly z masla
 • jogurtov
 • škatuľové obaly od nápojov (Tetrapak)

 

Zmiešané plasty


Plasty tvoria hmotnosťou menej než 8 % odpadu, no objemovo oveľa viac, čo je dôležité najmä na skládkach, kde je objem dôležitejší ako hmotnosť. Plasty sú vyrábané väčšinou z neobnoviteľnej ropy, ktorej zásoby sa odhadujú na 40 rokov. Len pri jej doprave uniká ročne do povrchových vôd 3,5 milióna ton. Biologický rozklad plastov v prírode, či na skládkach je dlhodobý, trvá niekoľko desiatok rokov. Pri spaľovaní niektorých druhov plastov unikajú do ovzdušia škodlivé látky. SR recykluje 16% plastov. 
  

 
 

Separuje sa: 

 • fólie
 • igelitové obaly
 • plastové fľaše
 • prepravky
 • plastové stoličky
 • fľaše od aviváže a čistiacich prostriedkov
 • obaly od drogérie

Neseparuje sa: 

 • Neseparuje sa: 
 • tetrapak,
 • plastové fľaše od olejov
 • podlahové krytiny, laminát
 • matrace, hygienické potreby,
 • žalúzie
 • sifóny
 • rolety
 • plastové potrubia
 • hadice z vysávačov
 • špinavé fólie zo stavieb
 • plasty s prímesami iných materiálov
 • guma, tesnenia
 • kryty z neónov
 • polystyrén
 • bazény
 • sprchovacie kúty
 • autoplasty, nárazníky
 • plexisklo, lexan
 • strešná krytina

PET Fľaše


Separuje sa: 

 • plastové fľaše od nealkoholických nápojov
Neseparuje sa: 
 
 • plastové fľaše od olejov
 • tetrapak
 • bandasky
 • fľaše od aviváže, drogérie a pod.

 

Sklo


Sklo tvorí asi 6 % vyhadzovaného odpadu v SR, čo predstavuje cca 100 000 ton (rok 2009), v SR sa recykluje cca 65 000 ton (rok 2009).

Separuje sa: 

 • prázdne sklenené fľaše
 • tabuľové sklo (musí byť rozbité)

Neseparuje sa: 

 • porcelán
 • zrkadlá,
 • autosklo
 • drôtené
 • sklo, sklobetón
 • žiarovky a žiarivky
 • sklo
 • kombinované s iným materálom
 • znečistené sklo hlinou

 

 

 

 

 

 

Elektronický odpad


Separuje sa: 

 • biela a čierna technika
 • spínače
 • počítače
 • televízory
 • hi-fi technika

Elektronický odpad musí byť v celku s elektronickými časťami.

 

Neseparuje sa: 

 • vyhrievacie telesa s výmurovkou
 • plynové spotrebiče

 

 

 

  

 

Kovové obaly


Tvoria takmer 5 % komunálneho odpadu. Sú recyklované vo väčšej miere, aj vďaka finančnej náročnosti výroby a obmedzenosti zdrojov. Ich výroba je energeticky veľmi náročná a ich ťažba značne poškodzuje prírodu. SR recykluje 34,6  %.

 Separuje sa: 

 • plechovky od alko a nealko nápojov

Neseparuje sa: 

 • vyhrievacie telesa s výmurovkou
 • plynové spotrebič

 

 

Obecný úrad Jabloň

Jabloň č.75
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055

Kancelária Ocú:

Mgr. Patrícia Barančiková
Tel.: +421 57 44 70 016

Starosta obce

Vladimír Koscelnik
Tel.: +421 907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 15:30
Utorok     07:.30 - 15:30
Streda     07:30 - 15:30
Štvrtok    07:30 - 15:30
Piatok     07:30 - 12:00
 
Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Počítadlo Návštev

Dnes 0

Včera 0

Tento týždeň 2

Tento mesiac 16

Spolu 15543