Klimatické pomery sledovaného územia závisia od mnohých činiteľov – slnečnej radiácie, členitosti územia, nadmorskej výšky, reliéfu a cirkulácie ovzdušia. Intenzita slnečného žiarenia je ovplyvňovaná zemepisnou šírkou, nadmorskou výškou územia a oblačnosťou. Z hľadiska atmosférickej cirkulácie prevláda prúdenie prinášajúce oceánske vzduchové hmoty na Slovensko, ktoré zmierňuje klímu (Labun - Šalamon, 2012). Podľa Lukniša (*1962) sa obec Jabloň nachádza v teplej klimatickej oblasti. Je charakteristická tým, že počet letných dní v roku tu presahuje 50. Letné dni sú dni, kedy maximálna teplota vzduchu je 25°C alebo viac. Presnejšie ide o okrsok T7 - teplý, mierne vlhký s chladnou zimou, kde priemerné januárové teploty nadobúdajú hodnoty - 3°C. Priemerné júlové teploty sú 18 – 19 °C a ročné 8 – 9 °C. Ide o oblasť s nadbytkom 14 zrážok v priemere 600 – 700mm a snehová pokrývka tu pretrváva 60 – 80 dní (Miklós a kol., 2002).

 

Hlavným tokom je pre toto územie ľavostranný prítok vodného toku Laborec vodný tok Výrava. Územím obce preteká v dĺžke 3,25km (celková dĺžka je 26,5km) a veľkosť jej povodia na tomto úseku je 115,2km2 . Pramení severne od obce Výrava na východnom svahu Magury v blízkosti poľskej štátnej hranice v Laboreckej vrchovine. Jej prameň leží v nadmorskej výške približne 600m.n.m. Vodný tok Výrava pri svojom priebehu od prameňa do obce Jabloň priberá z pravej strany prítoky Malá Výrava a Volovský potok. Ľavostrannými prítokmi sú Svetlička, Oľšavka a Jabloňov (Labun – Šalamon, 2010). Posledným ľavostranným prítokom vodného toku Výrava je vodný tok Lipová (Obr. 2), ktorý prebieha juhovýchodnou časťou obce Jabloň. Má šesť prítokov a celková dĺžka tohto toku s prítokmi je 5,6km (Viszlai, 2012). Vodný tok Výrava ďalej prechádza popri osade Roveň, ktorá je súčasťou obce Jabloň a v nadmorskej výške 185m sa vlieva do vodného toku Laborec ako jeho ľavostranný prítok. Vodný tok Laborec prechádza územím v dĺžke 500m (Marcinko, 2012). Tieto rieky majú typ dažďovo - snehového odtoku, takže najvyššiu vodnatosť dosahujú v marci pri topení snehu. Najnižší priemerný mesačný prietok týchto riek býva v septembri na konci leta, keďže za anticyklonálneho počasia bývajú zriedkavé zrážky a relatívne vysoký výpar (Dubcová a kol., 2015). 2.1.3.2 Podpovrchové vody Výskyt, množstvo, chemické a fyzikálne vlastnosti podpovrchových vôd závisia od geologického zloženia, reliéfu územia a od doplňovania vodou zo zrážok a riek. Horniny ovplyvňujú podzemné vody predovšetkým svojou priepustnosťou, akumulačnou schopnosťou, uložením jednotlivých vrstiev, výskytom tektonických porúch a puklín. Na tomto flyšovom území nemajú podzemné vody dobré podmienky, pretože vrstvy priepustných pieskovcov sú od seba izolované nepriepustnými vrstvami ílovcov. Takže priepustnosť tohto územia pre podzemnú vodu je len v oblasti puklín (Dubcová a kol., 2015). 15 Prúdenie a akumulácia podzemnej vody má najlepšie podmienky v puklinách lokalizovaných v zóne zvetrávania a rozvoľnenia. Táto zóna je plytká a zväčša dosahuje hĺbku 20 až 40 metrov. So zväčšujúcou sa hĺbkou sa priepustnosť puklín zmenšuje. Preto obeh podzemných vôd v týchto horninách je spravidla plytký a relatívne rýchly. Podzemná voda tu môže prestupovať skryte do údolných náplavov alebo vodných tokov. V opačnom prípade vystupuje na povrch v záveroch dolín vo forme prameňov. Prúdenie podzemnej vody prebieha v malej hĺbke a smer prúdenia zväčša kopíruje sklon terénu. Hlavným zdrojom podzemných vôd sú zrážky, pričom najintenzívnejšie doplňovanie prebieha na jar pri topení snehu. Výdatnosť prameňov je relatívne nízka a neprevyšuje 0,5l/s. Pramene s väčšou výdatnosťou (1,0 až 2,0 l/s a viac) sú sústredené v oblasti poruchových zón tektonických línii. Avšak časti tektonických línií sú vyplnené nepriepustnými ílovcami, ktoré zamedzujú prestupu podzemnej vody medzi blokmi. Iné časti tektonických línií vyplnené hrubším materiálom, kde absentuje nepriepustná ílovitá výplň puklín, umožňujú pohyb podzemnej vody. Takéto línie sú preferovanou cestou prúdenia podzemnej vody v skalnatom horninovom prostredí. Drénujú okolité zvodnené prostredie a môžu sústredene odvádzať podzemnú vodu v smere zlomovej línie aj iným smerom ako sklon terénu alebo zvodnených vrstiev (Ostrolucký, 2012). 

Obecný úrad Jabloň

Jabloň č.75
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055

Kancelária Ocú:

Mgr. Patrícia Barančiková
Tel.: +421 57 44 70 016

Starosta obce

Vladimír Koscelnik
Tel.: +421 907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 15:30
Utorok     07:.30 - 15:30
Streda     07:30 - 15:30
Štvrtok    07:30 - 15:30
Piatok     07:30 - 12:00
 
Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Počítadlo Návštev

Dnes 0

Včera 0

Tento týždeň 2

Tento mesiac 16

Spolu 15543