FYTOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Mierne svahy a nízke nadmorské výšky väčšiny územia dovolili už v minulosti premeniť dostupné časti na poľnohospodárske kultúry. 

Nízko položené a široké alúviá a údolia riek s výraznými krajinnými prvkami, ktoré tvoria porasty vŕby bielej (Salix alba) a krehkej (Salix fragilis), jelše lepkavej (Alnus glutinosa) a sivej (Alnus incana), čremchy obyčajnej (Padus avium), javora poľného (Acer campestre), svíbu južného (Cornus australis), kaliny obyčajnej (Viburnum opulus), bršlenu európskeho (Euonymus europaeus), hrabu obyčajného (Carpinus betulus) a iných druhov, umožnili prenikanie teplomilnej vegetácie do najsevernejších častí obce. 

Charakteristickým druhom povodia Výravy a Laborca je veronika nitkovitá (Veronica filiformis), ktorá sa masovo rozšírila na vlhších lúčnych stanovištiach alúvií, do dedinských záhrad, trávnikov, priekop a pod. 

Lesné spoločenstvá (obrázok 3) sú v južnej časti zastúpené porastami dubohrabín a hrabín. Na svahoch sú vyvinuté porasty hrabových javorín, na väčšine územia však prevládajú porasty bučín. V severnej časti sú významné jedľové bučiny.

 

 

 Prirodzené lesné spoločenstvá na území obce Jabloň (september 2009).

 

V lesoch Laboreckej vrchoviny boli zistené niektoré veľmi pozoruhodné lokality druhov, ktoré práve flóre dávajú svoju osobitosť. V prvom rade je to ostrica hrebienkatá (Carex strigosa), ďalej sú to: ruža ovisnutá (Rosa pendulina), jarmanka väčšia (Astrantia major), srnovník purpurový (Prenanthes purpurea), cesnak medvedí (Allium ursinum), krtičník Skopoliho (Scrophularia scopolii), kýchavica biela (Veratrum album), kokorík praslenatý (Polygonatum verticillatum), chrastavec lesný (Knautia dipsacifolia), starček hájny (Senecio nemorensis), ostrica lesná (Carex sylvatica), papradka samičia (Athyrium filix-femina), papraď samčia (Dryopteris filix-mas), zubačka žliazkatá (Dentaria glandulosa) a i. 

Z východokarpatských druhov sem len ojedinele zasahujú perovník pštrosí (Matteuccia struthiopteris) a ostrica lišacia (Carex vulpina). Na niekoľkých miestach vo východnej časti katastra sú významné náleziská všivca lesného (Pedicularis sylvatica). Z chránených rastlín na území rastie len niekoľko druhov.

 

ZOOGEOGRAFICKÁ CHARAKTERISTIKA

Pretože územie leží na rozhraní východných a západných Karpát, aj fauna obsahuje tak prvky fauny západokarpatskej, ako aj východokarpatskej. Kým kultúrna step podlieha podstatnejšie antropickým vplyvom vyvolávajúcim zmeny biotopov a ich zoocenóz, Horská oblasť ostáva dodnes pomerne málo narušená. 

V horskej časti katastra charakterizujú územie viaceré karpatské živočíchy, ako sú, mlok veľký (Triturus cristatus), salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra), jašterica živorodá (Zootoca vivipara), sova dlhochvostá (Strix uralensis), kuvičok vrabčí (Glaucidium passerinum), pôtik kapcavý (Aegolius funereus), ďubník trojprstý (Picoide tridaetylim). 

Bocian biely s mláďatami 

Zo vzácnych druhov dravcov sa vo veľkom počte vyskytuje orol krikľavý (Aquila pomarina), včelár obyčajný (Pernis apivorus), haja tmavá (Milvus migrans), ktoré tu žijú spolu s krkavcom čiernym (Corvus corax), orešnicou perlavou (Nucifraga caryocataces), jariabkom hôrnym (Tetraates bonasia) a ďalšími. Pôvodnosť a zachovalosť typických karpatských spoločenstiev dokresľujú nakoniec i niektoré druhy väčších cicavcov - vlka obyčajného (Canis lupus),  mačky divej (Felis silvestris), jazveca obyčajného (Meles meles), kuny lesnej (Martes martes) a kuny skalnej (Martes foina), ktoré v spoločenstve s jeleňom karpatským (Cervus elaphus), srncom hôrnym (Capreolus capreolus) a sviňou divou (Sus scrofa) sú ukážkou typických autochtónnych spoločenstiev, ktoré sa tu ešte zachovali. Z vodného a brodivého vtáctva stojí za pozornosť pomerne početná populácia bociana bieleho (Ciconia ciconia). Na území sa nachádza aj hniezdište bociana čierneho (Ciconia nigra). Územie je zaujímavé aj pre entomológov s výskytom mnohých vzácnych druhov chrobákov, motýľov a ostatného hmyzu.

Ďalej sa na území vyskytujú neurčené jedince rodu Niphargus zozbierané v studni v obci Jabloň.

 Bližšie neurčené jedince rodu Nipharagus

  

Mapová príloha

Obecný úrad Jabloň

Jabloň č.75
067 13 Rokytov pri Humennom
IČO: 00323055

Kancelária Ocú:

Mgr. Patrícia Barančiková
Tel.: +421 57 44 70 016

Starosta obce

Vladimír Koscelnik
Tel.: +421 907 081 226
E-mail: v.koscelnikstarosta@gmail.com

Úradné hodiny

Pondelok  07:30 - 15:30
Utorok     07:.30 - 15:30
Streda     07:30 - 15:30
Štvrtok    07:30 - 15:30
Piatok     07:30 - 12:00
 
Obedňajšia prestávka 12:00 - 12:30

Počítadlo Návštev

Dnes 0

Včera 0

Tento týždeň 2

Tento mesiac 16

Spolu 15543